SCP021-T1600-FAS4Q


SCP021-T1600-FAS4Q | 关于马头动力工具

SCP021-T1600-FAS4Q 技术描述

零件号 1461134
型号 SCP021-T1600-FAS4Q
输出驱动 Hex. 1/4" F
空载转速 1600 转速
扭矩范围 0.4-2.1 Nm
默认安装弹簧 0.6-2.1 Nm
操作 Trigger start
工具类型 手枪式
重量 0.93 kg
长度 228 mm
进气口螺纹尺寸 0.125 "
进气口螺纹尺寸 0.125 BSP
最小软管尺寸 6 mm
实际耗气量 6 l/s
噪声级 73 db(A)
振动 (ISO-8662-7) <2.5 m/s²

SCP021-T1600-FAS4Q 配件

SCP021-T1600-FAS4Q 备件

SCP021-T1600-FAS4Q 相关文件